Verksamhetsberättelse

Snäckans Montessoriförskola VERKSAMHETSPLAN 2019/ 2020

Sammanställt av tidigare förskolechef Susanne Friberg 20190502

Snäckansången - vår dagliga sång
" Hejsan , godmorgon så kul att vi är här
på Snäckan vi leker, pysslar och lär
en massa roliga saker som läsa och skriva och räkna lite grann
Måndagar går vi ut i vår natur
Tisdagar är det gymnastikens tur
Onsdag och torsdag då är det arbetsstund
Sist kommer fredagen då tar vi det lugnt, sist kommer fredan' då tar vi det lugnt - tjo"SIDAN 1
Snäckans verksamhetsplan
Varje år uppdateras Snäckans verksamhetsplan. Planen ligger till grund för att synliggöra förskolans verksamhet, målsättning och prioriterade mål utifrån läroplanen arbetslaget, vårdnadshavare och huvudman.
Verksamhetsplanen ger ett uttryck för hur Snäckans Montessoriförskola planerar sin verksamhet för läsåret. Rektor/ förskolechef omprövar verksamhetsplanen utifrån uppkomna resultat i t ex, självskattning -BRUK, egentillsyn, enkätresultat och likabehandlingsplan.
Uppföljning, utvärdering och tillika analys görs kontinuerligt av förskolechef tillsammans med personalen i verksamheten. Resultatet av analysen förs in i verksamhetsplanen.
Kvalitet
Skolverket definierar begreppet kvalitet inom förskola och skola utifrån hur väl en verksamhet svarar mot nationella mål, krav och riktlinjer och andra mål förenliga med de nationella, samt i vilken utsträckning verksamheten strävar efter att förbättras. Vid bedömningen av kvalitet väger Skolverket samman verksamhetens strukturella förutsättningar, arbetet i förskolan och resultatet dvs. måluppfyllelsen. Kvalitetsarbetet på Snäckans Montessoriförskola kännetecknas av systematik, där arbetet tar sin utgångspunkt i en beskrivning av nuläge, mål för verksamheten, uppföljning och utvärdering, analys och bedömning av resultat, utvecklingsåtgärder och nya mål.
Systematik och dokumentation i skollagen - 4 kap.
4 § Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever). Barn på Snäckans Montessoriförskola och deras vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet. Rektorn /förskolechefen ansvarar för att kvalitetsarbete i verksamheten genomförs.
5 § Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 § ska vara att de mål som finns för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls.
SIDAN 2
6 § Dokumentation - det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 § ska dokumenteras.
7 § Åtgärder - om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i verksamheten, ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas.
Verksamhetsbeskrivning
Snäckans Montessoriförskola är en montessoriinspirerad förskola som förankrar sitt lärande i läroplanen för förskolan (Lpfö98 rev.16 från Skolverket). Verksamheten ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran, utveckling och lärande bildar en helhet!
Vår syn på barn är att de är kompetenta, tänkande och unika människor med ett eget värde. Vi sätter pedagogernas förhållningssätt gentemot barn i fokus för att ge barnen möjlighet att växa. För oss innebär det att utgå från varje barns behov, visa respekt för alla barn och att möta dem i sin utveckling och förståelse av omvärlden. Barnen ska känna sig delaktiga och ha inflytande i förskolans verksamhet och dess innehåll. På Snäckan ser vi tydliga och positiva resultat hos barnen och pedagogerna av att följa struktur och ordning, enligt montessoripedagogiken. I många år har veckan på Snäckan bestått av en tydlig veckostruktur. Snäckansången sjungs varje dag och är barnens stöd att få en inblick under morgonsamlingen vilken dag det är och vilka aktiviteter och Läroplansmål som berörs utifrån veckoschemat.
En uppdaterad och nutida anpassad montessoripedagogik genomsyrar verksamhetens pedagogiska tänkande. För att barnen ska utvecklas till självständiga individer (både i tanke och i handling) och som är nyfikna på lärandet finns vårt montessorimaterial lättillgängligt för barnen, så att de kan inspireras och nyfiket utforska det - som en grund för det livslånga lärandet.
Barnen ska komma ihåg sin tid på Snäckan som trygg, lärande, utvecklande spännande, rolig och lustfylld!
På Snäckan är alla lika värda och har rätt till samma förutsättningar. Vi följer och arbetar efter vår likabehandlingsplan som genomsyras i den dagliga verksamheten och
SIDAN 3
som ligger till grund för vårt förhållningssätt på förskolan. Den är också ett stöd i vårt förebyggande arbete mot kränkande särbehandling.
På Snäckan ska vi pedagoger möta det enskilda barnets behov och utveckling. Det är vi som lägger grunden till att barnen känner trygghet på förskolan som öppnar upp förutsättningarna till ett livslångt lärande.
Barnens nyfikenhet ska vi ta tillvara på som är den viktigaste drivkraften till viljan att lära sig.
På Snäckan ska barnen erbjudas en god pedagogisk verksamhet, omsorg, fostran och lärande.
Barnen ska bli så självständiga som möjligt i tanke och handling
Organisation
Snäckans Montessoriförskola ligger i centrala Limhamn och tillhör området Väster i Malmö stad. Vårt upptagningsområde är i huvudsak Limhamn. Förskolan drivs i privat regi i form av ett föräldrakooperativ, ekonomisk förening och tillämpar Malmö stads regler.
Vårdnadshavarna sitter i styrelse under en period på två år. För övrigt hjälper vårdnadshavarna till i form av att ingå i olika fixargrupper. Den pedagogiska verksamheten ansvarar förskolechefen och pedagogerna för och vårdnadshavarna bidrar inte med arbete i barngruppen.
Barngruppen består av 20 barn som är från 1 - 5 år. Förskolan utgår från platsgaranti baserat på syskonförtur och anmälningsdatum. Förskolan har många barn i kö.
Snäckans verksamhet bedrivs i ett hyreshus med tillgång till en stor inhägnad innergård. Både den yttre och inre miljön är välanpassad och säkerhetsanpassad för verksamheten och skapar möjligheter för en pedagogisk, lärande och säker miljö.
Snäckans värdegrund
Vårt symbolspråk på Snäckan är "Hjälp mig att hjälpa mig själv". Våra ledord på förskolan är trygghet, glädje, nyfikenhet, lek och lärande. Med utgångspunkt i den trygghet som montessoripedagogikens värdegrund står för, vill vi ge barnen möjlighet att växa och utvecklas genom leken och lärandet. Pedagogerna stödjer, utmanar och stimulerar barnen. Vi uppmuntrar och stärker barnens förmåga till medkänsla och
SIDAN 4
inlevelse i andra människors situation. Vi strävar efter att ha en pedagogiskt inspirerande och lugn miljö som samtidigt stimulerar leken och lärandet. Vi månar om att ha ett förtroendefullt samarbete med vårdnadshavarna.Vision
På Snäckan arbetar vi med att......
- Ge barnet en trygg miljö på förskolan - Barnen ska känna sig trygga, utvecklas och ha en lustfylld tid på förskolan - Förbereda barnen inför det livslånga livet och lärandet - Stödja och stärka barnets självkänsla och självständighet - Utmana den sociala kompetensen, möta varandra med respekt, ansvar och tillit - Skapa förutsättningar för barnet att ha goda kunskaper för livslångt lärande - Skapa en förskolemiljö som ger förutsättning för barnen att stärka trygghet, självständighet, självkänsla, lärande, socialt samspel, motorik, språk, lek, kreativitet, nyfikenhet så att barnen får en grund för det livslånga lärandet - Möta det enskilda barnets behov och utveckling - Alla barns lika värde - Ge barnen kunskaper och färdigheter utifrån deras intresse och förmåga - Barnen ska komma ihåg sin tid på Snäckan som trygg, rolig och utmanande - Förskolan ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhusHur gör vi för att nå vår vision?
Genom att pedagogerna på Snäckan.........
- Vi pedagoger möter alla barnen med respekt och ett pedagogiskt förhållningssätt - Utgår från varje barns behov och utveckling
SIDAN 5
- Utgår från ett barns perspektiv - Kommunicerar - Arbetar utifrån montessoripedagogikens inriktning och material - Följer Läroplanen och Barnkonventionen, samt alla övriga riktlinjer och lagar som berör en förskoleverksamhet - Ger barnen ett utbud av aktiviteter, material och skapar pedagogisk inneutemiljö - Är lyhörda för barnets intresse och behov - Systematiskt och återkommande dokumenterar och observerar barnen i deras utveckling för att kartlägga barnets behov och intresse - Planerar, utför och utvärderar aktiviteter - Förankrar läroplansmålen i all verksamhet - Gör barnen delaktiga och medvetna i sitt lärande med hjälp av dokumentation och portfolie - Samverkar med vårdnadshavarna - Utvecklar och stärker sin kompetens och följer senaste forskningen och teorier om barns utvecklingFörskolans uppdrag:
Snäckan arbetar efter följande styrdokument
"Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas." (Lpfö 98 sid 5)
- Skollagen (2010:800) - Diskrimineringslagen - Ägar-och ledningsprövningslag - Arbetsmiljölag - Socialtjänstlagen - Läroplan för förskola (Lpfö 98 reviderad 2016)
SIDAN 6
- Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (2008:567) - Offentlighets-och sekretesslagen (2008:567) - FN:s Barnkonvention - Utöver ovanstående följs reglerna som gäller kommunal ersättning till förskola i enskild regi samt tillämpningsbestämmelserna för förskoleverksamhet i Malmö. - Snäckans likabehandlingsplan - Snäckans verksamhetsplan - Vi pedagoger ska hjälpa barnen att utveckla deras självkänsla och självförtroende och stärka deras identitet- Genom struktur, ordning och fasta rutiner skapar vi en trygg miljö för barnet på förskolan- Montessoripedagogiken förankras i Läroplanen som ligger till grund för förskolans verksamhet.Personalbeskrivning Snäckans Montessoriförskola prioriterar hög personaltäthet med kompetenta och väl utbildade pedagoger, för att på bästa sätt tillgodose det enskilda barnets behov. Vi sätter alltid barnet i fokus. Förskolan lägger stor vikt vid att bibehålla hög personaltäthet, samt minst två utbildade förskollärare i arbetslaget. Kontinuitet är viktigt ledord för att värna om kvaliteten i verksamheten.
Snäckans arbetsmiljö ska vara givande, utvecklande och positiv för personalen. Vi utgår från att glada pedagoger ger glada barn. Den personalvårdande delen är därför viktig för att behålla arbetsglädje. Personalen erbjuds friskvårdsbidrag, arbetsskor och trivselpengar till olika aktiviteter som stärker relationerna i arbetslaget.
SIDAN 7
Medarbetarsamtal sker i oktober, samt ett uppföljningssamtal i april i samband med lönesamtal. På medarbetarsamtalen följer förskolechefen och personalen upp sina mål, sätter upp nya mål samt utvärderar sin arbetssituation. En gång i månaden har förskolechefen även ett s k checksamtal med samtlig personal där trivsel och mål följs upp.
Vi strävar efter att all tillsvidareanställd personal ska ha montessoriutbildning. All personal ska få kontinuerlig fortbildning för att få möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll. Att ha en kontinuitet i personalgruppen tror vi ger en trygg barngrupp som följd. Personalen ska ha en gemensam värdegrund och en trygg psykosocial arbetsmiljö.
Rektorns ansvar
Tilltro är viktigt och som rektor förväntas att skapa en tillåtande och trygg miljö. Förskolan ska bygga på förskolans läroplan och det ska vara väl inarbetat i verksamheten med inspiration från Montessoripedagogik.
På förskolan ska alla få känna att de lyckas, det gäller både barn och pedagoger. Vi ska vara tillåtande och låta varandra pröva tankar och idéer ska välkomnas. Förskolechefens ansvar är att bidra till att arbetsklimatet på förskolan ska rådas av att alla möter varandra med respekt och ödmjukhet.
Värdegrundsarbetet på förskolan ska vara genomtänkt och utgår från förskolans läroplan Lpfö-98/18. Förskolan ska ha en gemensam barnsyn. Det ska alltid råda nolltolerans mot mobbning, diskriminering och kränkande särbehandling. Det gäller alla på förskolan. Alla ska känna sig trygga och få ett bra, respektfullt bemötande på förskolan såväl barn, personal som vårdnadshavare.
Förskolans verksamhet ska ha ett välfungerande systematiskt kvalitetsarbete som alla medarbetare är väl insatta i. Snäckans verksamhet ska kontinuerligt följas upp och utvärderas enligt förskolans systematiska årshjul.
Som pedagogisk ledare och chef för förskollärarna och övrig personal i förskolan har förskolechefen det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med styrdokumenten och uppdraget i sin helhet. Rektorn ansvarar för det systematiska
SIDAN 8
kvalitetsarbetet genom att tillse att en verksamhetsplan upprättas, att verksamheten planeras, följs upp, utvärderas och utvecklas i enlighet med de uppsatta målen:
- Att med ett ständigt barnperspektiv sätta barnen i centrum - Att barn och vårdnadshavare känner sig trygga - Att personalen har förutsättningar att professionellt utföra sina arbetsuppgifter - Att verksamheten utvecklas enligt målen och håller hög kvalitet - Att allt arbete på förskolan präglas av ett professionellt förhållningssätt, med ett öppet klimat, delaktighet och medansvarKompetensutvecklingsplan för Snäckans pedagoger Kompetensutveckling ska bland annat bidra till att skapa en värdegemenskap och helhetssyn på Snäckan. Snäckans personal ska bidra med sin kompetens och vilja lära sig mer för att bidra till förskolans utveckling. Kompetensutveckling bör stärka den enskildes och gruppens förmågor såsom; nytänkande, flexibilitet och inlevelseförmåga och därmed skapa en tydlig yrkesidentitet. Förskolan värnar om att personalen utbildas och utvecklas i sina yrkesroller och att yrkeskompetensen stärks. Kompetensutvecklingsplanen baseras på pedagogernas önskemål och utifrån hur de kan stärka kvaliteten av arbetet med förskolans mål. Läsåret 2019 /2020 kommer förskolan att satsa på kompetensutveckling inom områdena : Hälsosam livsstil och motorikens betydelse Mulleutbildning Nya läroplanen med fokus på undervisning MontessoripedagogikArbetsmiljöarbete
Snäckan har ett systematiskt arbetsmiljöarbete med utarbetade rutiner för egenkontroll och säkerhetsarbete som omfattar medarbetare, barn, kök, städ, lokal och hälsa på Snäckan. Följande kontroller sker för att säkerställa en god arbetsmiljö:
- Systematisk säkerhetskontroll - brandskydd 4 ggr /år
SIDAN 9
- Medarbetarsamtal inkl psykosocial arbetsmiljö / uppföljningssamtal - Barnskyddsrond - Allergirond - Trygghetsenkät barn - Sammanställning av diskriminering och kränkande behandling - Vid varje personalkonferens, samt styrelsemöte (en gång/månad) följs arbetsmiljön upp - Rutiner för Diskrimineringslagen sammanställs och följs upp varje månadArbetslagets ansvar
- Förskolläraren ansvarar för den pedagogiska verksamheten. Varje medarbetare ansvarar för att verksamheten vilar på och strävar mot skollagens och läroplanens intentioner och värderingar. Alla i arbetslaget ansvarar för att verksamheten följer de uppsatta målen. Alla i arbetslaget förväntas ha ett positivt förhållningssätt till barnen och deras utveckling samt att vara bra förebilder.
Barn och miljö
Snäckans Montessoriförskola erbjuder våra 20 barn en miljö där barnens naturliga nyfikenhet och kreativitet stimulerar dem att leka och lära! Lärmiljöerna på förskolan är föränderliga och där tas hänsyn till barngruppens behov, intressen och vilka projekt som pågår.
Både den pedagogiska yttre och inre miljön är välanpassad för vår verksamhet och ska inspirera barnens utveckling och lärande.
Den förberedda miljön som Snäckan erbjuder är en inspirerande, lärande och stimulerande miljö som barnen erbjuds till att utforska och är lätt att orientera sig i då var sak har sin bestämda plats i rummet. Miljön är helt anpassad efter barnens storlek vilket skapar trygghet och självständighet. Miljön är betydelsefull för utvecklingen på alla plan- motoriskt, lärande och socialt. Till vår hjälp har vi ett material som Maria Montessori utarbetat efter flera års vetenskapliga observationer av barn.SIDAN 10
Montessoripedagogiken
"All onödig hjälp är ett hinder i ett barns utveckling" och "Hjälp mig att hjälpa mig själv", enligt Maria Montessori
Montessoripedagogiken och dess vetenskap ligger till grund för vår verksamhet. Montessoripedagogikens grundfilosofi och dess material innebär att vi arbetar efter en röd tråd och en gemensam pedagogik med läroplanen som grund. Vårt arbetssätt har vidare utvecklats att arbeta med barnens lärande och utveckling och att stärka det enskilda barnet och utveckla självständighet i tanke och handling. Vi ger barnen tid för att upptäcka, prova på och känna efter. Montessoripedagogiken förankras i Läroplanen.
För att öka kvaliteten och tillgodose det individuella barnets behov under våra arbetsstunder, har vi delat in barnen efter utveckling/behov och anpassat vårt montessorimaterial och projektarbete efter utveckling.
Vår reflektion kring att strukturera och organisera barngrupper i mindre grupper är att det skapar trygghet för det enskilda barnet. Det skapar också förutsättningar att utveckla barnets självkänsla och möjligheter att uttrycka sitt behov och intresse.Inskolning på Snäckans Montessoriförskola
På Snäckan vill vi "skola in " hela familjen och inte arbeta för att separera barn och vårdnadshavare. Barnet kommer tillsammans med en vårdnadshavare till förskolan och deltar i förskolans vardag utifrån Snäckans planerade verksamhet så att barnet och vårdnadshavarna får en klar bild av hur barnens vardag kommer att se ut och att det ska kännas tryggt att lämna sitt barn. Vårdnadshavare erbjuds ett introduktionsmöte där de får möjlighet att träffa pedagogerna och representant från styrelsen för att kunna ställa frågor kring verksamheten och träffa andra vårdnadshavare.
Det är av stor vikt att barnet i sin takt får lära känna miljön, personalen och följa förskolans rutiner och aktiviteter.
SIDAN 11
Målsättningen är att barnen ska känna tillit och förtroende för personalen, barnen och miljön. Vårdnadshavarna erhåller vid förskolestarten information som är viktig att känna till och förväntas lämnat ifrån sig information till förskolan som är viktig för Snäckan att känna till.
Inskolningen utvärderas i ett uppföljningssamtal tillsammans med vårdnadshavarna efter ca 4 veckor efter starten.
Barnets individuella mål
Stärka självkänsla, identitet och självständighet
Hur ska förskolan arbeta med målen?
Genom att:
- Arbeta utifrån läroplanen förankrat med montessoripedagogiken - Gemensamt arbetssätt hos pedagogerna där de utgår från att möta barnens enskilda behov och intresse - Vara lyhörda för barnen och finnas tillhands för de - Lyssna på barnen och ta tillvara deras åsikter, önskningar och tankar - Ge barnen utrymme för att prova själv - Använda montessorimaterialet som stärker barnens självständighet och tillit till sin egna förmågaVeckan på Snäckan utifrån olika läroplansmål
På Snäckan ser vi tydliga och positiva resultat hos barnen och pedagogerna av att följa struktur och ordning, enligt montessoripedagogiken. I många år har veckan på Snäckan bestått av nedanstående veckostruktur. Snäckansången sjungs varje dag och är barnens stöd att få en inblick under morgonsamlingen vilken dag det är och vad som står på schemat.
SIDAN 12
Måndag - natur och motorikens dag Vi undersöker vår närmiljö eller tar bussen till lekplats, skog eller en sevärdhet. (Utedag med utforskande av natur och miljö innebär att verksamheten stimulerar barnens utveckling i naturkunskap, matematik, teknik, socialt samspel och kultur) Tisdag - gymnastik, musik och rörelsedag (Gymnastik innebär att verksamheten stimulerar barnens motoriska utveckling, socialt samspel, språk, kultur och inflytande) Onsdag och torsdag - Montessori arbetsstund / projektarbete 3-4 arbetsgrupper delas in med en ansvarig pedagog i varje grupp arbetar med olika projekt, grej of the day och montessorimaterial där barnens nyfikenhet och intresse tillgodoses Efter samlingen delas barngruppen in i fyra olika arbetsgrupper med ansvariga pedagoger för de olika grupperna. Barnen arbetar då med Montessorimaterial, projekt och olika experiment. Förskolans 4-5 åringar ingår i Mulleverksamhet och under höst/vårtermin åker de iväg ett antal torsdagar till Arrie på heldagsutflykter och naturupplevelser. (Montessoriarbetsstund innebär att verksamheten inspirerar och stimulerar barnens lärande och nyfikenhet för naturkunskap, skapande, språk, matematik, normer och värden, socialt samspel, kultur och geografi, teknik-fysik-kemi samt ett inflytande över sitt eget lärande.) Fredag - Skapande- drama - lek dag Efter samlingen utgår vi från barnens önskemål och lekar. Fredagar har vi även fokus på skapande, drama och musik & dans. Disco och dansstopp är barnens favorit!
( Fredagens aktiviteter innebär att verksamheten stimulerar barnens utveckling i språk, matematik, skapande, estetiska ämnen, socialt samspel och barns inflytande barnens egna initiativ styr dagen med fokus på fri lek och olika kreativa aktiviteter.SIDAN 13
Den pedagogiska måltiden
Att vara medveten om kost och rörelse stärker barnens utveckling till hälsosam livsstil. På Snäckan är vi stolta över att ha en egen kock som lagar måltiderna till oss så att barnen och pedagogerna är mätta och glada.
Vi på Snäckan är måna om att all mat vi serverar ska vara god, näringsrik och i största mån närodlad och ekologisk. Förskolan följer de riktlinjer som livsmedelsverket satt upp. Vi är sparsamma med socker och följer en sockerpolicy. Frukt serveras två gånger om dagen. Vi äter gärna mellanmål utomhus när vädret tillåter.
På Snäckan värderar vi måltiderna högt och som exempel äter vi lunch i lugn och ro mellan kl:11.30-12.30. Detta ger oss möjlighet att utveckla måltidspedagogik samt träna finmotoriken genom att äta med kniv och gaffel. Språk, matematik, kommunikation, inflytande och det sociala samspelet är fokusområden under måltiderna. Varje barn får utrymme att tala och lyssna på varandra.
Måltiderna på Snäckan ska vara lustfyllda, sociala och lärande. Då barnen och pedagoger sitter vid sina bord och äter skapas ett forum för samtal, samarbete och gruppkänsla. Vi arbetar efter att barnen får en positiv upplevelse av måltiden och skapar intresse för att smaka på all mat, få en insikt i var maten kommer ifrån och en förståelse för kostcirkelns betydelse.
Traditioner
På Snäckan tycker vi det är viktigt att uppmärksamma och fira olika traditioner, där barnens inflytande är en viktig del hur traditionerna ska firas. Midsommar, Allahjärtans dag, Lucia, Julfest, Nobelfest, Kanelbullens dag, Påsk, Halloween, Visedag, Våffeldagen, Valborg, Sommarshow, Födelsedagsfirande, Snäckanlopp, Avslutningsfest för de blivande skolbarnen är kontinuerliga traditioner och aktiviteter som återkommer på Snäckan. På förskolan arbetar vi aktivt för kulturell mångfald i enlighet med Montessoripedagogiken, där olika kulturer uppmärksammas och firas för att ge barnen en världsomfattande helhetssyn.SIDAN 14
Utbildningen på Snäckans Montessoriförskola utifrån Läroplanen
Förskolan ingår i skolväsendet och vilar på demokratins grund. Barnens utveckling och lärande, samt en livslång lust att lära ska främjas. Snäckans Montessoriförskolas verksamhetsplan utgår från Läroplanen.
1. Förskolans värdegrund och uppdrag
2. Normer och värden
3. Barns inflytande
4. Utveckling och lärande
5. Förskola och hem
6. Övergång och samverkan
7. Uppföljning, utvärdering och utveckling
8. Förskollärares ansvar i undervisning
9. Rektorns ansvar
10. Jämställdhet mellan flickor och pojkar
11. Barn med särskilt stöd, barn med modersmålSIDAN 15
1. Förskolans värdegrund och uppdrag Snäckans Montessoriförskola arbetar utifrån Montessoripedagogiken. Det är en pedagogisk filosofi med en barnsyn som innehåller ett aktivt demokratiskt ställningstagande. Vi vill se barn som kompetenta och viktiga samhällsmedborgare, väl värda att lyssna på. Vi arbetar med barnens trygghet, lärande och utveckling för att stärka det enskilda barnet och utveckla självständighet i tanke och handling för ett livslångt lärande. Vi ger barnen tid för att upptäcka, prova på och känna efter. I olika teman och projektarbeten gör förskolan det möjligt för barnen att utveckla kunskap och kompetenser på ett tryggt och lekfullt sätt. Trygghet och respekt skapar förutsättningar för utveckling för alla. Målsättning: Att värdegrundsarbetet ska synas i all verksamhet på förskolan Planen mot kränkande behandling och diskriminering, likabehandlingsplan ska vara väl implementerad och känd av alla som arbetar på förskolan. Handlingsplan: Värdegrundsarbetet ska finnas med i alla situationer på förskolan och lyftas regelbundet på APT och arbetslagsträffar. När ska det följas upp : Januari samt i maj 2020 Hur ska det utvärderas: Utvärderingen kommer att göras i arbetslagen och ledas av förskollärare och förskolechef dokumenterat i kvalitetsslinga SKA, BRUK Ansvarig: Alla har ett ansvar att arbeta utifrån förskolans värdegrund.SIDAN 16
2. Normer och värden Målsättning: "Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang" Lpfö 18 Handlingsplan: Snäckans Montessoriförskola arbetar efter 6 ledord : demokrati, människors lika värde, förståelse, samarbete respekt och hänsyn som dagligen lyfts fram på förskolan - Vi utgår från förskolans Likabehandlingsplan - Alla i arbetslaget tänker på att de är bra förebilder för barnen - I arbetslaget diskuteras barnsyn och likabehandlingsplan kontinuerligt på APT och veckomöten. - Pedagogerna arbetar på ett medvetet sätt varje dag för att alla barnen blivit sedda och uppmuntrar barnens självständighet - Uppmuntrar barnen att lösa konflikter genom att lyssna på varandra - Samtala och arbetar med olika tema som berör barns olikheter, och allas lika värde - Gemensamma samarbetslekar ska utföras dagligen där barnen tränar respekt, hänsyn och förståelse för varandra - Böcker och material köps in som berör normer och värden och ska användas vid sagoläsning på vilan och även vara tillgängliga för barnen - Pedagogerna ska dagligen skapa utrymme och forum för samtal om normer och värden ex. vid måltider, samling, arbetsstund och lekar - Arbeta aktivt och medvetet hur man visar respekt för natur, miljö och varandra - Arbeta med montessorimaterialet utifrån kultur som verktyg för barnen att möta andra kulturer, lära sig om andra länder och hur det är att leva i ett annat land - Förskolan skall genomsyras av ett demokratiskt arbetssätt med engagerade vuxna Arbetssättet varierar från barngrupp till en annan. Vi utformar innehåll och pedagogiska tankar utifrån barnens behov och intressen, detta sker under olika planering, reflektion och pedagogiska forum i arbetslagen.
När ska det följas upp : Januari samt maj 2020
Hur ska det utvärderas: Utvärderingen kommer att göras i arbetslaget och ledas av förskollärare och förskolechef dokumenterat i kvalitetsslinga SKA, BRUK Ansvarig : Alla har ett ansvar att arbeta utifrån förskolans värdegrund.SIDAN 17
3. Barns inflytandeMålsättning "Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen". Lpfö 18 Handlingsplan: Pedagogisk dokumentation och reflektioner tillsammans med barnen på förskolan. Det är pedagogernas uppgift att lyfta fram barnens inflytande i verksamheten, för att tillgodose barnets behov och intresse. Vi utgår från barnens tankar, frågor, idéer, intresse och nyfikenhet som vi dokumenterar för att utveckla vårt pedagogiska arbete. Det är barnen som visar oss vägen till utveckling av förskolan. På Snäckan tvingas inte barnen till att göra saker de inte vill, därför att utveckling aldrig kan forceras fram. Barnen skall ges möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter och komma med egna förslag och idéer Barnen ska klara sig själva i vardagliga situationer Barnen ska göra egna val av aktiviteter Pedagogerna utvecklar arbetet med dokumentationen tillsammans med barnet, så att barnet själva kan följa sin utveckling utifrån sin ålder. Portfolio ska bli ett naturligt sätt för barnen att se sitt eget lärande och utveckling. Barnråd, sommarshow, visedag, projektarbeten, önskemat vid födelsedag, utflyktsmål som är exempel på aktiviteter då barnets inflytande och delaktighet möjliggörs. Barnen ges möjligheter att påverka och ta ansvar genom samtal, förfrågningar. Pedagogerna visar lyhördhet inför barnen och visar att det de säger till oss är viktigt för oss Pedagogerna uppmuntrar barnen att fatta egna beslut Pedagogerna tar barnens funderingar och frågor på allvar så de känner sig respekterade Barnen delas in i mindre grupper ex vid måltider och arbetsstund för att ge det enskilda barnet större utrymme När ska det följas upp: Januari och maj 2020 Hur ska det utvärderas: Pedagogisk dokumentation, BRUK, barnens portfolie, kvalitetsslinga SKA Ansvarig Förskollärarna har ett särskilt ansvar för förskolans arbete, arbetslaget har ansvar att genomföra planering och utvärdering. Förskolechef har det övergripande ansvaret.SIDAN 18
4. Utveckling och lärandeMålsättning: " Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska vara grunden för utbildningen", Lpfö 18Handlingsplan: Förskolan arbetar utifrån ett pedagogiskt årshjul där varje område från Läroplanen lyfts fram och synliggörs i utbildningen. Varje månad fokuserar förskolan på ett område som genomsyras i hela utbildningen. Pedagogerna ska utforma en inspirerande och utmanande miljö som lockar till utforskande, lek och lärande där barnen alltid får tillgång till material för att kunna skapa, bygga, konstruera, experimentera, träna språk-matematik- geografi, kultur, naturkunskap, teknik, sina sinnen, sociala relationer till andra barn samt motorik Montessoripedagogiken och materialet är stöd för arbetet med barnens utveckling och lärande.Under läsåret 2019-2020 har förskolan språkutveckling IKT och hälsosam livsstil i fokus. Förskolan använder " Bornholmsmodellen" som stöd för arbetet med språkutveckling och använder digitalisering som en del av kommunikationsstöd. I arbetet med att utveckla hälsosam livsstil fokuserar förskolan på motorik, rörelseglädje och helhetsbegrepp av vad hälsa innebär. Kostcirkeln, mindfulnes, yoga och pulsträning är delar som vävs in i barnens vardag. När ska det följas upp Januari och maj 2020 Hur ska det utvärderas: I kvalitetsslinga SKA, BRUK, pedagogisk dokumentation, barnens portfolie Ansvarig Förskollärarna har ett särskilt ansvar för avdelningens arbete, arbetslaget har ansvar att genomföra planering och utvärdering. Förskolechef har det övergripande ansvaret.SIDAN 19
5. Förskola och hem Målsättning: "För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen", Lpfö 18 Att vårdnadshavare är nöjda med verksamheten och får information om förskolans mål och innehåll. Att vårdnadshavare hålls informerade om verksamheten och sina barns trivsel och utveckling Att vårdnadshavare ges möjlighet till inflytande över verksamheten och se till att de tar del av den årliga utvärderingen Pedagogerna skall alltid finnas till hands vid hämtning och lämning av barnen och dagligen ge vårdnadshavarna feedback av barnens vardag på förskolan. Pedagogerna skall komma ut och möta de vuxna och barnen i hallen på morgonen för att ge barnet och vårdnadshavarna ett välkomnande till förskolanHandlingsplan: Genom Tyra appen, barnens UV-samtal och på föräldramöte fokusera på förskolans mål och uppdrag och synliggöra det i utbildningen. Kontinuerlig information via Tyra appen, styrelse info och infobrev via mail När ska det följas upp: Januari och maj 2020 Hur ska det utvärderas: Kvalitetsslinga, BRUK,pedagogisk dokumentation, föräldraenkäter Ansvarig: Förskollärarna har ett särskilt ansvar för förskolans arbete, arbetslaget har ansvar att genomföra planering och utvärdering. Förskolechef har det övergripande ansvaret.SIDAN 20
6. Övergång och samverkanMålsättning : "Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnets utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv", Lpfö 18 Förskolan har en handlingsplan för övergång och samverkan som förskollärare och förskolechef arbetar utifrån. De berörda barn och pedagog gör studiebesök på de skolor som är aktuella för barnen om de ligger i närområdet. Förskollärare/förskolechef kontaktar skola för övergångssamtal. Vårdnadshavare och barn förbereder för övergång i utvecklingssamtalet som sker i mars för de blivande "skolbarnen". När ska det följas upp: Januari och maj 2020 Hur ska det utvärderas: I kvalitetsslinga, BRUK, barnens portfolie, pedagogisk dokumentation, i utvecklingssamtal med vårdnadshavare Ansvarig: Förskollärarna har ett särskilt ansvar för avdelningens arbete, arbetslaget har ansvar att genomföra planering och utvärdering. Förskolechef har det övergripande ansvaret. 7. Uppföljning, utvärdering och utveckling "Alla som ingår i arbetslaget ska utifrån sina roller genomföra utbildningen i enlighet med de nationella målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra utbildningen och därmed öka måluppfyllelsen" Lpfö 18 Snäckans Montessori förskola arbetar efter vision och mål. Den gemensamma visionen ska hjälpa alla att se den önskade framtidsbilden och målen ska ange våra förväntade resultat. Resultaten ska ligga till grund för analyser, värderingar och ny planering. I årsvisa kvalitetsredovisningar rapporteras mål, handlingar, resultat, måluppfyllelse, analys och åtgärder. Kvalitetsarbete handlar om att äga, säkra och att ständigt förbättra processer genom att klargöra, vad som ska göras, hur och när samt var ansvaret ligger. En förutsättning för ett lyckat kvalitetsarbete är ett gemensamt engagemang och allas delaktighet.Målsättning : Förskolans systematiska kvalitetsarbete ska gynna varje barns lärande och utveckling på förskolan. Handlingsplan : Verksamhetsplan och kvalitetsslinga ska följas upp kontinuerligt. Kvalitetsrapport som förskolechefen sammanställer baseras på kvalitetsslingan, BRUK, enkäter och pedagogisk dokumentation. Snäckans Montessoriförskola använder pedagogisk dokumentation där reflektion är viktigt för att utveckla
SIDAN 21
och följa upp verksamheten. Varje vecka har förskolan pedagogiskt forum där syftet är att reflektera tillsammans kring verksamhetens mål och uppdrag. När ska det följas upp Januari och juni 2020 Hur ska det utvärderas: I kvalitetsslinga, BRUK, pedagogisk dokumentation, kvalitetsrapport Ansvarig :Förskollärarna har ett särskilt ansvar för avdelningens arbete, arbetslaget har ansvar att genomföra planering och utvärdering. Förskolechef har det övergripande ansvaret.8. Förskollärares ansvar i undervisningen " Undervisningen i förskolan ska ske under ledning av förskollärare och syfta till barns utveckling och lärande och inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden. Förskollärare ska leda de målstyrda processerna ", Lpfö 18 Målsättning : Förskollärare, barnskötare och övrig personal har kunskap om läroplanen i sin helhet Förskollärare, barnskötare och övrig personal har kunskap och kompetens för att kunna utföra sina arbetsuppgifter professionellt. Förskollärarens ansvar är konkretiserat. Förskolläraren har ett tydligt mandat. Organisation och struktur stöder arbetet. Uppföljning sker i ett nära ledarskap och i det systematiska kvalitetsarbetet. Målstyrd kompetensutveckling Undervisning syftar till utveckling och lärande hos barnen, förskollärare ska ansvara för det pedagogiska innehållet i undervisningen och har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt. Skapa samsyn i begreppet Undervisning Handlingsplan : Förskollärare och arbetslag behöver, med utgångspunkt från Lpfö2018 och de teorier läroplanen vilar på, systematiskt sätta fokus på följande i sina gemensamma samtal: - De olika professionernas uppdrag och ansvar - Barnsyn - Kunskapssyn - Omsorgsbegreppet - Innehållet i undervisningen
SIDAN 22
- Yrkesprofessionellt språk - Kompetensutveckling och nätverk med andra förskolor för att ta del av deras utvecklingsarbete om undervisning När ska det följas upp: Januari och juni 2020 Hur ska det utvärderas: I kvalitetsslinga, BRUK, pedagogisk dokumentation, kvalitetsrapport Ansvarig : Förskolläraren har ett särskilt ansvar i undervisningen. Förskolechef har det övergripande ansvaret.9. Rektorns ansvar "Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig personal vid förskoleenheten har rektorn det övergripande ansvaret för att utbildningen som helhet inriktas mot de nationella målen" Lpfö 18 Målsättning: Tilltro är viktigt och som förskolechef förväntas att skapa en tillåtande och trygg miljö. Förskolan ska bygga på förskolans läroplan och det ska vara väl inarbetat i verksamheten med inspiration från Montessoripedagogik. På förskolan ska alla få känna att de lyckas, det gäller både barn och pedagoger. Det ska vara tillåtande och låta varandra pröva tankar och idéer ska välkomnas. Förskolechefens ansvar är att bidra till att arbetsklimatet på förskolan ska rådas av att alla möter varandra med respekt och ödmjukhet.När ska det följas upp: Varje månad vid styrelsemöte och med kvalitetsstödjareHur ska det utvärderas: Kvalitetsslinga, enkäter, BRUK, kvalitetsrapport, verksamhetsrapportAnsvarig: Förskolechef och styrelseSIDAN 23
10. Jämställdhet mellan flickor och pojkar Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller" Lpfö-98/16 Målsättning: På Snäckans Montessoriförskola ska flickor och pojkar få samma möjligheter att lyckas och utvecklas utifrån sina förutsättningar.Handlingsplan: Observationer , samtal på APT och arbetslagsmöten, uppföljning av rutiner och samtalsfrågor utifrån Likabehandlingsplan och plan för kränkande särbehandling När ska det följas upp: Varje månad på APT, Kvalitetsslinga i Januari och maj 2020 Hur ska det utvärderas: I kvalitetsslinga, pedagogisk dokumentation, dokumentation utifrån samtalsfrågor från Likabehandlingsplan och plan för kränkande särbehanling Ansvarig Förskollärarna har ett särskilt ansvar för avdelningens arbete, arbetslaget har ansvar att genomföra planering och utvärdering. Förskolechef har det övergripande ansvaret. 11. Barn med särskilt stöd Målsättning: " Förskolan ska särskilt uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. Alla barn ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans ska få detta utformat utifrån sina egna behov och förutsättningar" Lpfö 18 ▪ Arbetslaget ska uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd så tidigt som möjligt ▪ Förskolläraren / förskolechefen åtar oss att upprätta handlingsplan tillsammans med föräldrarna ▪ Arbetslaget har ett synsätt att barn är kompetenta och ser olikheter som en positiv egenskap som berikar verksamhetenHandlingsplan: Arbetssättet varierar från barngrupp till en annan. Vi uppmärksammar det enskilda barnets behov utifrån Montessoripedagogikens grundtankar att varje barns behov ska tillgodoses. Vi utformar innehåll
SIDAN 24
och pedagogiska tankar utifrån barnens behov och intressen. Det sker under olika planerings - reflektions och pedagogiska forum i arbetslagen utifrån observationer och dokumentationer av det enskilda barnet.
▪ Arbetslaget diskuterar barn och dess behov ▪ Förskolechefen informeras om pedagogerna börjar uppmärksamma barn som behöver stöd. ▪ Viktigt med underlag för observationer, för att skapa rätt åtgärder för det enskilda barnet. ▪ Pedagoger framför vid utvecklingssamtal om barnets utveckling och lärande Barn har behov av särskilt stöd, ska utan dröjsmål få det behovet tillgodosett. I de fall där ett behov har observerats och diskuterats i arbetslaget görs en pedagogisk kartläggning/ utredning. Vårdnadshavarna ska informeras och involveras innan en sådan utredning görs. Även vårdnadshavarna kan initiera förskolan att en utredning ska göras. Förskolan vidtar efter utredningens avslutande de åtgärder man behöver. Det är förskolechefen som ansvarar för att tillse att så sker. Vid omfattande behov kan det vara aktuellt söka "särskilt riktade bidrag" från kommunen för att kunna tillgodose barnets behov. SPSM används vid behov av barn med särskilt stöd När ska det följas upp: Vid behovHur ska det utvärderas: Pedagogiska dokumentationer, barnens individuella utveckling, observationer Ansvarig: Förskolläraren, förskolechef har det övergripande ansvaret. Barn med annat modersmål ▪ Barn med annat modersmål ska ges förutsättningar genom att uppmärksamma deras språk, muntligt och skriftligt. Barnen ska ta del av sånger på olika språk, vi ska lyfta fram olika kulturer, ta fram olika bilder som visar barnen på att samhället och kulturer ser olika ut. ▪ Böcker, I-pad, montessorimaterial och sånger är verktyg för att främja barnets modersmål och ger barnet förutsättning att lyssna på sitt eget språk. ▪ Montessorimaterialet stödjer barns modersmål och bidrar med att stärka barnens intresse för andra kulturer och hur människor lever i olika världsdelarSIDAN 25Synpunkter och klagomål Synpunkts- och klagomålshantering enligt Malmö stads riktlinjer På Snäckans Montessoriförskola följs alla synpunkter och klagomål upp och återkoppling sker till berörda. Synpunkter och klagomål dokumenteras, diarieförs och rapporteras till huvudmannen eller Malmö stad. Målsättning: Synpunkter och klagomål följs upp och återkoppling ges. Dialog i samtal och skrift ska alltid präglas av ett respektfullt och ödmjukt förhållningssätt. Handlingsplan: All personal får introduktion i synpunkts och klagomålshantering, Bemötande diskuteras kontinuerligt på arbetsplatsträffar. Förskolan informerar även alla vårdnadshavare rutiner för klagomålshantering. Klagomålshantering finns tillgängligt i hallen på förskolan och på Tyra appen. När ska det följas upp: Januari och maj 2020 eller vid behov. Hur ska det utvärderas: På arbetsplatsträffar följs synpunkt och klagomålshantering upp, samt vid styrelsemöten Ansvarig : Förskolechef har det övergripande ansvaret.
SIDAN 26
Utvecklingsarbete 2019/2020
Utvecklingsarbetet följs upp och sammanställs i en kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten, självskattningsverktyget BRUK, föräldraenkäter och dokumentationer ligger till grund för att kartlägga utvecklingsbehov och förändringsarbete.Utifrån förra verksamhetsårets analys av förbättringsområden fokuserar vi under 2019 / 2020 följande utvecklingsmål:Målområde 1: Utveckla Språk / IKT - Informationsteknik och kommunikation
Målsättning :
Mål koppling till Läroplanen:
Barnen ska utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa
Barnen ska utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap
Handlingsplan:
Montessorimaterialet är välutvecklat material som används på förskolan för att stärka barnets språkutveckling. Musik ska lyftas fram mer i verksamheten för att främja språk- utveckling. Genom att förskolan prioriterar mer tid i veckan för sångstunder kommer, kommer musiken synliggöras Dagligen får alla barnen på Snäckan ta del av högläsning under vilan som är en kontinuerlig rutin i verksamheten. Det ska även skapas utrymme för högläsning i samling och arbetsstund för att främja språkinlärningen. " Före Bornholmsmodellen" är ett material som pedagogerna ska använda sig av för att stärka sin kompetens i arbetet med att främja barns språkutveckling.Pedagogerna använder sig av digital teknik på våra arbetslagsmöten/avdelningsmöten för att tydliggöra barnens lärprocesser. IKT/ informations- och kommunikationsteknik kommer att förstärkas i kvalitetsarbetet på förskolan genom att förankra det i utvecklingsområdet språk och kommunikation.
När ska det följas upp: Januari samt maj 2020Hur ska det utvärderas: Pedagogisk dokumentation, kvalitetsslinga, kvalitetsrapportAnsvarig: Hela arbetslaget och förskolechefSIDAN 27Målområde 2 : Utveckla hälsosam livsstil på förskolanMålsättning Mål koppling till Läroplanen: Barnen ska utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande Handlingsplan: -Öka utevistelsen varje e-m har skapat utrymme för att främja barnens rörelsebehov och utmana deras motoriska utveckling. -Gymnastik på Kritans förskola sker varje tisdag för 4-5 åringarna, de yngre barnen har gymnastik på förskolan med inomhus- och utomhus rörelselekar - Dagliga motoriska övningar ska uppmuntra rörelseglädje och utmana barnen vid varje morgonsamling med hjälp av ett rörelsehjul -Barnen ska kontinuerligt ta del av pulsträning , t ex Tabata -Pedagogerna ska utbildas i rörelse som skapar Balanserade barn - Projekt om kostcirkeln ska skapa nyfikenhet hos barnen för kostcirkelns betydelse - Grej of the day metoden ska utvecklas på Snäckan där olika fakta om ett ämne presenteras i en 7minuters undervisning , GOTD-ämnen ska beröra hälsosam livsstil -Promenader ska utökas för barnen, för att ge barnen förutsättningar att röra på sig i olika terränger och miljöer, träna trafikvett, vara ute i naturen och uppleva mindfulnes -Förskolan ska skapa en helhetssyn för hälsa, kosten och motionens betydelse för ett ökat välmående -Barnen ska få utrymme att minst en gång i veckan besöka olika lekplatser med olika underlag som utmanar barnens motorik och rörelse - Arbeta med återvinning och hållbar utveckling - Synliggöra vilans betydelse -Fortsätta med MulleverksamhetNär ska det följas upp: November-19 Januari och maj 2020
Hur ska det utvärderas: Pedagogisk dokumentation, kvalitetsslinga, kvalitetsrapportAnsvarig: Hela arbetslaget och förskolechef
SIDAN 28