GDPR

Information om personuppgiftsbehandling
- riktad till b.l a vårdnadshavare med barn inskrivna på Snäckans Montessoriförskola, vårdnadshavare med barn i kö till förskolan samt för anställda på Snäckans Montessoriförskola.

Snäckans Montessoriförskola behandlar personuppgifter i enlighet med vid varje tid gällande dataskyddsregler och vår personuppgiftspolicy. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du vissa rättigheter och även rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig.

Snäckans Montessoriförskolas huvudman är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med Snäckans Montessoriförskola angående vår behandling av personuppgifter genom att kontakta oss på snackans@msn.com.

Som vårdnadshavare med barn inskrivna, vårdnadshavare med barn i kö till en förskoleplats, samt anställda på Snäckans Montessoriförskola, kommer personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål:

 • Vårdnadshavare samt barn som är inskrivna på Snäckans Montessoriförskola, deras personuppgifter används för att:
 • anmäla personuppgifter till kommunen för att få bidrag för förskoleverksamhet
 • för att ha en akutlista där alla telefonnummer samt barnets personnummer finns vid utflykt, barnets sjukdom och/eller vid ev. olycksfall
 • inskrivning/kontrakt dokument
 • tillgodose barnens vistelsebehov, behovsunderlag för barnens vistelsetider baserat på vårdnadshavares arbetstider/arbetsgivare/tillsynsbehov
 • inkomstanmälan som ett underlag för vårdnadshavares månadsavgift
 • registrering i TYRA-appen (observera dock att personliga uppgifter som registreras i Tyra-appen kontrolleras och behandlas enligt den personuppgiftspolicy som gäller för Tyra-appen och alltså inte av av Snäckans Montessoriförskola)
 • vid dokumentation av handlingsplaner och åtgärdsplaner, i dokumentation av anmälan till socialtjänst, polis, sjukvård, brandkår, tillbud, incidentrapport, kränkande behandling eller sexuella trakasserier
 • förskolans verksamhet ska kunna nå ut med information via mail, vilket innebär att vårdnadshavares mailkontakter och telefonnummer etc lagras
 • andra uppgifter som behövs för att administrera till exempel gruppindelningar av barnen, underlag för utvecklingssamtal med vårdnadshavare eller anteckningar i elevvårdande verksamhet och annan information som behövs för därmed jämförliga ändamål.
 • Vårdnadshavares/Vårdnadshavarnas namn, adress, telefonnummer, emailadress och behovsdatum för omsorg samt barnets personnummer för att:
 • kunna stå i kö till Snäckans Montessoriförskola
 • för att vi ska kunna komma i kontakt med dessa vårdnadshavare vid erbjudande om eventuell plats.
 • Anställds personuppgifter används till att:

- administrera den anställdes lön, försäkringar, pension, tjänstereglemente och övriga anställningsvillkor osv.

- för att kunna nå den anställde utanför arbetstid angående arbetsrelaterade frågor

- för att kunna nå anhöriga vid olycksfall eller liknande samt anhöriglista/vikarielista

Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med inskrivning eller anställning på Snäckans Montessoriförskola är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av barnomsorgstjänst/arbetsgivaråtaganden och för att Snäckans Montessoriförskola har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål:

1. Utifrån samtycke

2. Eller i andra fall där behandling är nödvändig för att fullgöra avtal kring barnomsorg samt att fullgöra laglig skyldighet

3. Skydda den registrerades vitala intressen

4. Fullgöra arbetsuppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning

5. Tillgodose ett berättigat intresse hos personuppgiftsansvarig (intresseavvägning)

Behandling om personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller allergier och/eller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag.

Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att sköta administration, arbetsgivarskyldigheter, samt ovannämnda ändamål. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att Snäckans Montessoriförskola ska kunna säkerställa inskriva barn, vårdnadshavares samt anställdas identitet. Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i Snäckans Montessoriförskolas IT-system. Dina personuppgifter lämnas enbart ut till tredje part om det sådan utlämning är förenlig med gällande dataskyddsregler eller följer av lag. . Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi behovet av säkerhet och sekretess. Då en eller flera av de registrerade är barn, krävs särskilt skydd av personuppgifterna. Därför är t ex dokument med personuppgifter skyddade med en kod som endast förskolechefen som är personuppgiftsbiträde har tillgång till, samt av denne utsedd personuppgiftshandläggare/dataskyddsombud. Akutlista med barnens och vårdnadshavarnas kontaktuppgifter finns tillgänglig för alla medarbetare på Snäckans Montessoriförskola i ett låst skåp som obehöriga inte har tillgång till. All sådan behandling av personuppgifter sker vidare utifrån att adekvata tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder har vidtagits i enlighet med de krav som ställs utifrån gällande dataskyddsregler. Samtliga anställda och övriga som Snäckans Montessoriförskola svarar för och som behandlar personuppgifterna är bundna av en sekretessförbindelse motsvarande vad som krävs enligt gällande dataskyddsregler och vad som i övrigt följer av lag.

Lagringstiden

Snäckans Montessoriförskola behandlar dina personuppgifter så länge du är i kö, har ett barn inskrivet eller är anställd hos oss. När barnet har slutat på förskolan/din anställning har upphört/barnet har nått åldern för att börja i förskoleklass raderas personuppgifterna. Snäckans Montessoriförskola kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet på grund av lag.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet. Du kan också när som helst begära att ett tidigare samtycke som tidigare lämnats avseende personuppgifter ska ändras. En begäran om något av det nämnda kan skickas till snackansmontessori@gmail.com. Du har också rätt att vända dig till datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden avseende vår personuppgiftsbehandling.

Genom att godkänna dessa villkor bekräftar du att du mottagit denna information om personuppgiftsbehandling. Genom att skicka in mina och/eller mitt barns personuppgifter samtycker jag till att personuppgifterna behandlas enligt villkoren samt att jag mottagit information kring personuppgiftshanteringen på Snäckans Montessoriförskola.