Montessoripedagogik


Läroplanen ligger till grund för hela vårt arbetssätt där vi sammanför montessoripedagogiken.

Förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande. Barn behöver en varierande, rolig och utvecklande verksamhet med fasta rutiner. Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för att våra barns egen lust till lärande ska ge dem utveckling och kunskaper.

Vi är en liten privat montessoriförskola. Vårt symbolspråk är Hjälp mig att göra det själv. Montessoripedagogiken bygger på att varje barn är unikt. Varje barn möts med respekt i vilken utveckling de befinner sig i. Det är även av stor betydelse att även föräldrar tar till sig montessoripedagogikens tankar och idéer. Annars får barnet uppleva två världar. Barnet ska tränas till att bli en självständig individ och klara av saker själv, det stärker barnets självförtroende och utveckling. På Snäckan har barnen tillgång till montessorimateriel som ett komplement till den pedagogiska verksamheten.

Maria Montessori arbetade fram konkreta metoder och materiel där sinnen, motorik och intellekt utvecklas tillsammans. Arbetsmetoderna och materielen knyter an till barnets olika utvecklingsstadier. Frihet att välja aktivitet för barnet och att ostört kunna arbeta i egen takt är ytterligare grundpelare i pedagogiken som spridits världen över.